Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Strona główna

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Artykuły

 • Uwaga! Zmiany w przepisach dot. dodatku węglowego. wyróżnione

  Nowe przepisy dotyczące dodatku węglowego przewidują m.in.:
  ✔️ Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
  ✔️ Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
  ✔️ Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.
  ✔️ W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
  ✔️ W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

  Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r.

  Czytaj Więcej o: Uwaga! Zmiany w przepisach dot. dodatku węglowego.
 • Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!

  Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

  W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Miedziana Góra do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy, wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra – punkt obsługi interesanta na parterze, przy wejściu do budynku. Wnioski można również złożyć za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub przesłać pocztą. Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

  Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym. W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach: do końca 2022 r i w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, tj. dwie transze po 1,5 t.
  Węgla na preferencyjnych zasadach nie będą mogły kupić osoby, które zakupiły w 2022 r. węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 tony. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy – 3 tony.
  Złożone wnioski o zakup węgla podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru lub dostawy.

  Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2 000,00 złotych i ostatecznie wynikać będzie z umowy ramowej zawartej z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe. Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500kg i nie większej niż 1500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.
  Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego i jego dostępności, na którą Gmina Miedziana Góra nie ma wpływu. Groszek (wielkość ziaren 5 – 31,5 mm) sprzedawany będzie luzem. Gmina Miedziana Góra nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.

  INFORMACJA NT. WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA

  WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

  Czytaj Więcej o: Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!
 • Opieka Wytchnieniowa 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

  Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  •  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  •  ośrodku wsparcia
  •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  •  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra do dnia 8 listopada 2022r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Miedziana Góra pod numerem (041) 303-19-70.

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa 2023
 • Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  •  o stopniu znacznym lub
  •  o stopniu umiarkowanym lub
  •  traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

  Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
   Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Miedziana Góra do składania KARTY ZGŁOSZENIA do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze lub na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 14.00.

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i wnioskowania o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023”.

  Maciej Strzelecki
  Kierownik GOPS w Miedzianej Górze

  Link do pobrania karty zgłoszenia:

  KARTA ZGŁOSZENIA AOON 2023

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023