Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Aktualności

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Aktualności

Artykuły

 • Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra wyróżnione

  Szanowni Państwo,
  trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Miedziana Góra i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra.
  Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu

   

  Link do ankiety

  Czytaj Więcej o: Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra
 • Komunikat w sprawie preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców wyróżnione

  Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Nowe wnioski o zakup węgla na drugi okres zakupowy można składać w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 roku.

  Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra – punkt obsługi interesanta na parterze, przy wejściu do budynku. Można je również przesłać za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) oraz pocztą. W pierwszej kolejności realizowane są wnioski złożone w I transzy zakupowej. Wnioskodawcy, którzy złożyli do tut. Urzędu do 31 grudnia 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego i dotychczas nie zakupili węgla z braku jego dostępności, będą obsługiwani w pierwszej kolejności. W przypadku gdy chcą jednorazowo zakupić cały przysługujący im limit z dwóch okresów zakupowych, tj. maksymalnie 3 tony, wtedy mogą złożyć nowy wniosek lub dokonać korekty starego, ale będą wciągnięci na listę oczekujących do realizacji w II okresie zakupowym.
  Węgiel dostarczany przez spółkę Tauron Wydobycie S.A. pochodzi tylko z polskich kopalni, jest oferowany luzem w sortymentach: grubych, średnich i miałowych o parametrach jakościowych zgodnych z załącznikiem nr 4 do Umowy, który poniżej publikujemy. Zasady i tryb zakupu węgla od Gminy po preferencyjnej cenie są takie same jak w pierwszym okresie zakupowym.
  Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Węgla na preferencyjnych zasadach nie będą mogły kupić osoby, które w sezonie grzewczym 2022 – 2023 zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w rozporządzeniu, tj. 3 tony.
  Jednocześnie informujemy, że:

  1. Cena brutto zakupu paliwa stałego wynosi 1.950 zł za tonę.
  2. Limit zakupu paliwa stałego na okres od 1 stycznia 2023 r. wynosi 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe.

  W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ta niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II okres, maksymalnie do 3 ton.

  Dystrybucja węgla, zakupionego przez Gminę na preferencyjnych zasadach jest realizowana przez lokalne składy węgla:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Budowlane Ewa Stolarska, skład węgla w Przyjmie, ul. Piotrkowska 44;
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SPED-BUD” Moćko Wiesława, skład węgla w Przyjmie, ul. Dolna 11.

  Koszt dostarczenia węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec. Węgiel można odebrać też własnym transportem. Auta będą ładowane stosownie do ich dopuszczalnej masy całkowitej (DMC).

  Gmina Miedziana Góra nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla. Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego,
  tj. spółki Tauron Wydobycie oraz dostępności, na którą Gmina Miedziana Góra nie ma wpływu.

  Pliki do pobrania:

  nowy wniosek o preferencyjny zakup węgla,

  informacja na temat trybu zakupu węgla 

  załącznik nr 4 – certyfikat jakości paliw stałych.

  Czytaj Więcej o: Komunikat w sprawie preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców
 • Ogłoszenie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

  ogłasza stały nabór kandydatów

  na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

  oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   Podstawa prawna:

  • 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
  • 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 oraz art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1359 ze zm.)

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

  Zakres podstawowych zadań:

  • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

  Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

  Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Wymagane dokumenty :

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 303 19 70.

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie