Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Fundusz Solidarnościowy

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Fundusz Solidarnościowy

Artykuły

 • Opieka Wytchnieniowa 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

  Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  •  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  •  ośrodku wsparcia
  •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  •  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra do dnia 28 lutego 2023r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Miedziana Góra pod numerem (041) 303-19-70.

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa 2023
 • Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  •  o stopniu znacznym lub
  •  o stopniu umiarkowanym lub
  •  traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

  Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
   Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Miedziana Góra do składania KARTY ZGŁOSZENIA do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze lub na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku do godz. 14.00.

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i wnioskowania o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023”.

  Maciej Strzelecki
  Kierownik GOPS w Miedzianej Górze

  Link do pobrania karty zgłoszenia:

  KARTA ZGŁOSZENIA AOON 2023

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023