Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów

Artykuły

 • Rekrutacja w Ramach Projektu "Tworzenie Lokalnych Systemów Wspracia Dla Seniorów" W Gminie Miedziana Góra!

  REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU "TWORZENIE LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA SENIORÓW" W GMINIE MIEDZIANA GÓRA!

  Projekt Gminy Miedziana Góra Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

   Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

  Rekrutacja będzie trwała w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. O ich udostępnieniu będziemy Państwa informować na bieżąco.

  Załączniki do pobrania:

  Biuro Projektu
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11, 26-085 Miedziana Góra, II piętro, pokój nr 307.
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:30-12:30

  Osoba do kontaktu:

  Magdalena Pęczkowicz, tel. 41 303 19 70 w. 24

  e-mail: seniorzy@gopsmgora.pl

   

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja w Ramach Projektu "Tworzenie Lokalnych Systemów Wspracia Dla Seniorów" W Gminie Miedziana Góra!
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc Administracyjna

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko :

  Pomoc administracyjna (stanowisko nieurzędnicze) ½ etatu, w ramach tego:

  1. Gminny Koordynator ds. LSWS (Lokalny System Wsparcia Seniorów) ¼ etatu
  2. Specjalista do spraw rekrutacji i informacji ¼ etatu

  Informujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko została  wybrana:

  Pani Magdalena Pęczkowicz. 

  Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowie
  kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu Pani Magdaleny Pęczkowicz.
  Wyżej wymieniona osoba wykazała, iż posiada niezbędna wiedzę oraz odpowiednie
  kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku.

  Czytaj Więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc Administracyjna
 • Ogłoszenie o pracę - Pomoc administracyjna

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

  Pomoc administracyjna (stanowisko nieurzędnicze) ½ etatu, w ramach tego:

  1. Gminny Koordynator ds. LSWS (Lokalny System Wsparcia Seniorów) ¼ etatu
  2. Specjalista do spraw rekrutacji i informacji ¼ etatu

  w ramach projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ 2021-2027) na podstawie decyzji nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedzianej Górze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %, i stanowi 13,33 % zatrudnionych.

  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu. Zatrudnienie w miesiącu marcu 2024 r.

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

  1. Wymagania niezbędne:

  1 ) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
  2) wykształcenie wyższe;
  3) znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  4) znajomość założeń polityki spójności UE na lata 2021-2027 i zasad realizacji programów, projektów i innych działań dostępnych dla samorządów a współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
  5) znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  6) znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz zasad kwalifikowania uczestników do objęcia wsparciem w ramach projektów współfinansowanych przez Unie Europejską;
  7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji;
  8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  9) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;
  10) znajomość Pakietu Ms Office;
  11) czynne prawo jazdy kat. B.

  2. Wymagania dodatkowe:

  1 ) umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa z zakresu zajmowanego stanowiska;
  2) umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole;
  3) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (perspektywa 2014-2020) oraz innych środków zewnętrznych;
  4) punktualność i dokładność, samodzielność i kreatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne.

  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje, w szczególności:
             I. Gminny Koordynator ds. LSWS (Lokalny System Wsparcia Seniorów) ¼ etatu

  • przeprowadzenie wywiadów z seniorami i opiekunami w celu zdiagnozowania ich indywidualnych potrzeb (zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych),
    tworzeniu kompleksowego gminnego Lokalnego Systemu Wsparcia Seniorów wynikającego z indywidualnych potrzeb zawierającego usługi zdrowotne, społeczne i wspierające, identyfikującego czynniki wpływające na podnoszenie jakości życia, rekomendowanie kierunków i celów w zakresie gminnej polityki senioralnej,
  • przeprowadzenie rekrutacji do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi opracowanymi przez lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  
  • przyjmowanie wniosków o potrzebę usługi i kierowanie ich do rozpatrzenia,
  • stworzenie podstawowej i rezerwowej listy osób do objęcia wsparciem,  
  • bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu,  
  • prowadzenie ewidencji usług oraz nadzorowanie ich jakości,
  • opracowywanie i monitorowanie indywidualnych planów wsparcia (IPW) oraz osiągniętych rezultatów, 
  • współpraca z pracownikami kadry systemu ochrony zdrowia, w tym POZ i pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, wyłonionymi wykonawcami w celu udzielenia właściwego i kompleksowego wsparcia,  
  • stała współpraca z ROPS,
  • udział w organizowanych spotkaniach i warsztatach,  
  • koordynacja usług społecznych i zdrowotnych,  planowanie i realizacja usług zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym oraz szczegółowym harmonogramie realizacji projektu, 
  • bieżący monitoring wskaźników projektu,  
  • czynny udział w wypracowaniu kompleksowego sposobu koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z wykorzystaniem szerokiego wachlarza usług opiekuńczych, 
  • wszystkie czynności organizacyjne związane z prawidłową realizacją wykonywanych bezpośrednio lub zleconych usług,
  • prowadzenie dokumentacji projektowej.

   II. Specjalista do spraw rekrutacji i informacji ¼ etatu
  • kompletowanie i zarządzanie dokumentacją rekrutacyjną w projekcie,
  •  organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań informacyjnych na temat projektu,
  • informowanie kanałami pośrednimi i bezpośrednimi na temat projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych przed potencjalnymi uczestnikami projektu,
  • podejmowanie działań upowszechniających osiągnięte rezultaty w ramach projektu,
  • udział w pracach zespołu zarządzającego projektem,
  • współpraca z Urzędem Gminy w Miedzianej Góry w procesie realizacji zakresu finansowo-rzeczowego projektu i sporządzania wniosków o płatność częściowych i końcowego,
  • udział w ewaluacji postępu rzeczowo-finansowego projektu,
  • udział w kontrolach planowanych i nieplanowych (doraźnych) prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027 oraz uczestnictwo w realizacji zaleceń pokontrolnych (w przypadku ich wydania),
  • udział w kontrolach planowanych i nieplanowych (doraźnych) prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027 oraz uczestnictwo w realizacji zaleceń pokontrolnych (w przypadku ich wydania),
  • wykonywanie innych zadań z zakresu rekrutacji i informacji wynikających bezpośrednio z wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027, podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich 2021-2027, wniosku o dofinansowanie projektu, itp. oraz zleconych przez koordynatora projektu.

   4. Informacja o warunkach pracy:

  Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (pomoc administracyjna - stanowisko nieurzędnicze). Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, również praca w terenie.

              5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny;
  • CV — opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”;
  • kserokopie świadectw pracy — w przypadku posiadania stażu pracy;
  • kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (DO POBRANIA)
  • pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi żadne postępowanie karne, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w terminie 30 dni od daty zatrudnienia;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pomoc administracyjna" w terminie do dnia 12 marca 2024 roku do godz. 15.00 lub w w/w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Oferty, które wpłyną do GOPS po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o pracę - Pomoc administracyjna