Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Opieka Wytchnieniowa 2023

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Opieka Wytchnieniowa 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  •  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  •  ośrodku wsparcia
  •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  •  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra do dnia 8 listopada 2022r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Miedziana Góra pod numerem (041) 303-19-70.