Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 176496
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start Świadczenia Rodzinne

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

na okres zasiłkowy 2016/2017

Informujemy, iż przelewy na wskazany przez

Państwa rachunek bankowy realizowane będą

w pierwszy dzień wypłat.

Lp

Świadczenia na miesiąc:

Data wypłaty (nazwisko na literę):

1

Listopad 2016r.

 • 15.11.2015r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 16.11.2016r. (I,J,K,L,Ł,M,NO)

 • 17.11.2016r. (P,R,S)

 • 18.11.2016r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

2

Grudzień 2016r.

 • 13.12.2016r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 14.12.2016r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 15.12.2016r. (P,R,S)

 • 16.12.2016r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

3

Styczeń 2017r.

 • 17.01.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.01.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.01.2017r. (P,R,S)

 • 20.01.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

4

Luty 2017r.

 • 13.02.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 14.02.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 15.02.2017r. (P,R,S)

 • 16.02.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

5

Marzec 2017r.

 • 20.03.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 21.03.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 22.03.2017r. (P,R,S)

 • 23.03.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

6

Kwiecień 2017r.

 • 18.04.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 19.04.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 20.04.2017r. (P,R,S)

 • 21.04.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

7

Maj 2017r.

 • 15.05.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 16.05.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 17.05.2017r. (P,R,S)

 • 18.05.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

8

Czerwiec 2017r.

 • 19.06.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 20.06.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 21.06.2017r. (P,R,S)

 • 22.06.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

9

Lipiec 2017r.

 • 17.07.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.07.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.07.2017r. (P,R,S)

 • 20.07.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

10

Sierpień 2017r.

 • 21.08.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 22.08.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 23.08.2017r. (P,R,S)

 • 24.08.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

11

Wrzesień 2017r.

 • 18.09.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 19.09.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 20.09.2017r. (P,R,S)

 • 21.09.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

12

Październik 2017r.

 • 17.10.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.10.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.10.2017r. (P,R,S)

 • 20.10.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

 

 

za-zyciem

Jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Spełnienie warunku złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka ustalane będzie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego terminów. Zgodnie z art. 57 § 3 § 4 Kpa, terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego np. 5 maja 2016 r. upłynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. upłynie 10 marca 2018 r., itd.

Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) - spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ właściwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 11a, pokój 306

Poniżej do pobrania wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wniosek Za życiem.pdf)Wniosek Za życiem.pdf 181 Kb
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, Referat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
informuje, że od 01 września 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego i inne na okres zasiłkowy 2016/2017 oraz wnioski o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, przyjmowane będą w następujących godzinach:

pon. 7:30 -17:00, wt-czw od 8:00 do 14:00
piątek praca administracyjna (dzień bez przyjęć interesantów)

Osoby posiadające gospodarstwo rolne składają wnioski
od 26 września 2016 r.

 

Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2015 poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawana świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, Referat Świadczeń Rodzinnych pokój 306 w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 41-303-19-70 w.22

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, Referat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od 01 września 2015 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i inne na okres zasiłkowy 2015/2016 oraz wnioski o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016, przyjmowane będą w następujących godzinach:

poniedziałek       7:30 do 17:00

wtorek - piątek    9:00 do 14:00

Osoby posiadające gospodarstwo rolne składają wnioski po 24 września 2015 roku

 
Więcej artykułów…