Ulti Clocks content
Licznik odwiedzin:
mod_vvisit_counterDzisiaj13
mod_vvisit_counterTydzień43
mod_vvisit_counterMiesiąc319
mod_vvisit_counterWszystkich16137

Dzisiaj: 16 Kwi, 2014
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

I. Formy pomocy: 
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
2. świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

II. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z dnia 30 grudnia 2003r.) z późniejszymi zmianami.

Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz. U. z 2000r nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 298, poz. 1769)

III. Osoby uprawnione:
Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom pod warunkiem, że zamieszkują na terenie RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1.rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

2.opiekunowi faktycznemu dziecka

3.osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 
1)18 roku życia albo, 
2)nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
3)24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego: 
68,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 
91,00 zł - na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
98,00 zł - na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

IV. Kryteria i warunki udzielenia pomocy:
Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 504,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 583,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

V. Tryb odwoławczy: 
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych z powodu niedoinformowania organu realizującego świadczenia rodzinne o okolicznościach wykluczających przyznanie albo o zmianach powodujących ustanie prawa do świadczeń, podlegają zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku jednorazowo - 1000,00 zł

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1.   24 miesięcy kalendarzowych

2.   36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

3.   72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

Wysokość dodatku - 400,00 zł miesięcznie

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA 
Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub 
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany. 
Wysokość dodatku: 
170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci 
250,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymujacego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 
Wysokość dodatku - 80,00 zł miesięcznie

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza dodatkowo: 
1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku: 
60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku pow 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza: 
1. zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej 
lub gdy ukończyło 18 rok życia. 
Wysokość dodatku - 100,00 zł

Wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. 
Wysokość dodatku: 
90,00 zł miesięcznie - w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
50,00 zł miesięcznie - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje niezależnie od ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz od dochodu rodziny.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1000,00 zł

Do wniosku należy dołączyć: 
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 
2) kserokopia dowodów osobistych rodziców, 
3) pisemne oświadczenie drugiego rodzica o nie ubieganiu się o w/w świadczenie w innej instytucji, 
4) w przypadku gdy jedno z rodziców ma inny adres zameldowania należy dołączyć stosowne zaświadczenie z odpowiedniej instytucji z miejsca zameldowania.

5) -zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1.niepełnosprawnemu dziecku

2.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

3.osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 153,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie przysługuje także osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, ze przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 
a) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 
b) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1.matce albo ojcu,

2.innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

3.opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki (matce lub ojcu)

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł bez względu na dochód rodziny.


W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki wypłaca się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1.osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno , rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

2.osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną

3.osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym  specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej

4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko

5. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo d świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną

6. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

a) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

b) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Poprawiony (środa, 16 maja 2012 12:40)

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

na okres zasiłkowy 2011/2012

 

 

Lp

Świadczenia na miesiąc:

Data wypłaty (nazwisko na literę):

 

1

Listopad 2011r.

 • 14.11.2011r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 15.11.2011r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 16.11.2011r.                (M,N,O,P,R)
 • 17.11.2011r.                (S)
 • 18.11.2011r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

2

Grudzień 2011r.

 

 • 12.12.2011r.                (A,B,C,D,E,F,G)
 • 13.12.2011r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 14.12.2011r.                (M,N,O,P,R)
 • 15.12.2011r.                (S)
 • 16.12.2011r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

3

Styczeń 2012r.

 

 • 16.01.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 17.01.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 18.01.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 19.01.2012r.                (S)
 • 20.01.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

4

Luty 2012r.

 

 • 13.02.2012r.           (A,B,C,D,E,F,G)
 • 14.02.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 15.02.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 16.02.2012r.                (S)
 • 17.02.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

5

Marzec 2012r.

 

 • 19.03.2012r.                (A,B,C,D,E,F,G)
 • 20.03.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 21.03.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 22.03.2012r.                (S)
 • 23.03.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

6

Kwiecień 2012r.

 

 • 16.04.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 17.04.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 18.04.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 19.04.2012r.                (S)
 • 20.04.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

7

Maj 2012r.

 

 • 14.05.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 15.05.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 16.05.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 17.05.2012r.                (S)
 • 18.05.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

 

 

 

8

Czerwiec 2012r.

 

 • 18.06.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 19.06.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 20.06.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 21.06.2012r.                (S)
 • 22.06.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

9

Lipiec 2012r.

 

 • 16.07.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 17.07.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 18.07.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 19.07.2012r.                (S)
 • 20.07.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

10

Sierpień 2012r.

 

 • 20.08.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 21.08.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 22.08.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 23.08.2012r.                (S)
 • 24.08.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

11

Wrzesień 2012r.

 

 • 17.09.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 18.09.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 19.09.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 20.09.2012r.                (S)
 • 21.09.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

12

Październik 2012r.

 

 • 15.10.2012r.            (A,B,C,D,E,F,G)
 • 16.10.2012r.                (H,I,J,K,L,Ł)
 • 17.10.2012r.                (M,N,O,P,R)
 • 18.10.2012r.                (S)
 • 19.10.2012r.                (Ś,T,U,W,Z,Ż)

         Ponadto informujemy, iż przelewy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizowane będą w pierwszy dzień wypłat.

Poprawiony (czwartek, 09 lutego 2012 12:51)

 

Formy pomocy świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1. 18 roku życia albo,

2. Nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryteria i warunki udzielenia pomocy:

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 504,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 583,00 zł.

Poprawiony (piątek, 24 czerwca 2011 14:47)