Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Odsłon : 167291
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start
image_gallery

Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności
Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu
do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych - to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kielcach.


Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:
1. Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.
2. Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.
3. Pomoc prawna i doradztwo- w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.
4.Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
5. Usługi dowozu - świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie - zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.

Dodatkowo planuje się zorganizować działania:
1) Grupy wsparcia - jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności
w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.
2) Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.
3) Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych - spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Znaczące potrzeby:
Według informacji zebranych do diagnozy dotychczas usługi asystenckie realizowała tylko 1 gmina z terenu powiatu kieleckiego: Nowa Słupia dla 2 dzieci z autyzmem, a potrzeby są znacznie większe. Zostały one diagnozowane w wielu w wielu wykonanych badaniach, między innymi w: lokalnym audycie społeczno-ekonomicznym Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach, czy w Powiatowym Programie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020 ON.
Dane pozyskane w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015 w gr. 191 ON (52%K, 48%M) klientów PCPR wskazują na: niewystarczającą rehabilitację zdrowotną, izolację społeczną, brak znajomości praw i uprawnień przysługujących, problemy psychologiczne i potrzebę organizacji usług wspierających tj. pomoc asystenta.
Podczas diagnozy ustalono również oczekiwania osób niepełnosprawnych w zakresie asystentury. Wyniki wskazują, w szczególności potrzebę wsparcia w zakresie: rozmów wspierających, dotrzymywanie towarzystwa pomocy w codziennych czynnościach (ubieranie się, przygotowanie posiłków, higiena), pomocy w dotarciu (dowozie) do lekarza,
na rehabilitację, wykupienia leków, organizacji czasu wolnego, wspólnej aktywności rekreacyjnej, spacerów, wyjść na basen, wspomagania w załatwianiu spraw urzędowych
i innych, w przemieszczania się - przenoszenia, pomocy w rehabilitacji i motywacji do ćwiczeń. Opiekunowie dodatkowo wskazują na umożliwienie realizacji indywidualnych celów wynikających często z potrzeby zadbania o własne zdrowie, niewystarczającej wiedzy
i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz potrzebę wymiany doświadczeń oraz podzielenia się swoimi obawami z innymi rodzinami osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu to: 1.09.2017 r. - 31.05.2019 r.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych wynosi 1 350 926,17 złotych, wkład własny: 109 551,88 zł.
 

logo_pcpr

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN.
"CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ - KROK W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI"

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano organizację w szczególności:

1) Usług asystenta osoby niepełnosprawnej / usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone m.in. w zakresie pomocy:
w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania - dowóz samochodem przystosowanym do przewozu ON,
w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego, wspieraniu w czynnym udziale w życiu społecznym,

2) Zajęć rehabilitacyjno - usprawniających

3) Poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, prawnego oraz konsultacji psychiatrycznych

Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o udział w projekcie
w tym o korzystanie z asystentury:

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne - kopia (Wskazana niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym i osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi)

Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego premiowane pochodzenie z gmin Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do realizacji projektu.

Posiadanie dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy Społecznej w wysokości dla osoby w rodzinie 771 zł netto,
oraz dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł netto ( wzór oświadczenia podczas rekrutacji)

Wypełnienie arkusza diagnostycznego ( wzór podczas rekrutacji)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem usług asystenckich:

-telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , ul. Wrzosowa 44 w Kielcach,
Ośrodkach Pomocy Społecznej z następujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra.
W terminach wcześniej ustalonych i podanych do wiadomości w siedzibach OPS. 

logo_pcpr

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją projektu
pn. "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności" współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.

1. Wymagania :

- obywatelstwo polskie

- co najmniej wykształcenie średnie

Wymagania premiowane

- wykształcenie wyższe, np. pedagogiczne, resocjalizacja, bądź pokrewne

- półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Kurtek pod numerem telefonu 600 286 695

 

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie organizuje w dniu 30.09.207 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych - "Paragedon".

Partnerami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz redakcja "Echa Dnia" pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce i Wojewody Świętokrzyskiego.

Głównym celem "Paragedonu" jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnością, kreowanie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych społecznie, odkrywanie zamiłowania do doskonalenia różnych form aktywności ruchowej, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz przywracanie ich do życia społecznego.

Podczas "Paragedonu" na Stadionie Lekkoatletycznym uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach.

Odbywać się będą również konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności.
Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny podczas którego będzie można skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane udziałem w "Paragedonie" proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, pok. 307 lub kontakt telefoniczny - 41 303-19-70 wew. 24

Do wyboru są następujące dyscypliny sportowe:

 1. Nordic walking

 2. Bieg na 10 km

 3. Bieg na 5 km

 4. Bieg dla dzieci

 5. Bieg przez przeszkody

 6. Rzut do bramki z zamkniętymi oczami

 7. Bilard

 8. Szachy

 9. Badminton

 10. Rzutki

 11. Joga

 12. Zumba, Taniec sportowy

 13. Tenis stołowy

 14. Tenis ziemny

 15. Koszykówka

 16. Siatkówka

 17. Strzelectwo

 18. Łucznictwo

 19. Gry i zabawy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Miedziana Góra
do wzięcia udziału w festiwalu aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych.

Praca świadczona na rzecz uczestników projektu pn. "Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. średnie,
b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2012.184 z późn. zm.),
c) uprawnienia / umiejętności: społeczne, metodyczne, stosowania prawa, uczciwość, komunikatywność, dyskrecja, cierpliwość, dyspozycyjność;
1.1. Wymagania premiowane
- półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/ niesamodzielnymi - premiowane

2. Warunki zatrudnienia:
a) stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej - praca na rzecz uczestników projektu,
b) praca w wymiarze pracy: 1 etat
c) umowa na czas określony od 01.01.2018 r. -31.05.2019 r.
d) planowany dzień rozpoczęcia pracy: 02.01.2018 r.,

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
d) referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające

W/w dokumenty powinny posiadać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4. Formy składania ofert pracy:

a)osobiście, pocztą: sekretariat PCPR w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce poziom 0, pok. 35, tel. 41 200 17 01 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -15.00;

lub

b)e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
zarzdzenie_3.17