Ulti Clocks content
Licznik odwiedzin:
mod_vvisit_counterDzisiaj19
mod_vvisit_counterTydzień1233
mod_vvisit_counterMiesiąc4871
mod_vvisit_counterWszystkich194470

Dzisiaj: 29 Kwi, 2017
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start

Caritas Diecezji Kieleckiej od 2009 roku prowadzi OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ PRZESTEPSTWO, którego działania finansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie przez pracownika pierwszego kontaktu, psychologa, adwokata, radcy prawnego oraz mediatora. Wsparciem mogą być objęte osoby pokrzywdzone m.in. przez przemoc, oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, rozbój i inne przestępstwa. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przeciwko którym nie toczą się żądne postępowania karne - osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Zakres pomocy jaką oferuje Ośrodek obejmuje następujące działania:

 1. pomoc prawną, w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje,
 2. pomoc psychologiczną,
 3. pomoc materialną, w tym: bony żywnościowe i odzieżowe, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej i inne.

Caritas prowadzi również CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, które działa całodobowo, a jego oferta skierowana jest szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności związane m.in. z:

 • doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
 • problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
 • zagrożeniem samobójstwem,
 • traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
 • kryzysem po utracie bliskiej osoby,
 • trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
 • kłopotami z adaptacją,
 • kryzysem wiary.

Kadrę CIK stanowią psychologowie, terapeuci m.in. uzależnień, pedagodzy, interwenci kryzysowi oraz osoby świadczące poradnictwo duchowe.
Przy CIK działa też SCHRONISKO DLA KOBIET zapewniające tymczasowy pobyt osobom, których sytuacja rodzinna bądź mieszkaniowa uniemożliwia powrót do domu (np. doznawanie przemocy, utrata domu spowodowana pożarem lub klęską żywiołową, eksmisja). W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są matki z dziećmi i kobiety bezdomne z terenu całej Polski. Schronisko dysponuje 20 miejscami w pokojach 2-4 osobowych i zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych (zamieszkanie, wyżywienie, podstawowe środki czystości, odzież, pomoc specjalistów: interwent kryzysowy, psycholog, prawnik). Pobyt w Schronisku jest odpłatny (22 zł/os/dzień).


Wszystkie działania realizowane są w budynku przy ul. Urzędniczej 7b w Kielcach, usytuowanym w pobliżu centrum miasta,
ok. 1 km od dworców PKP i PKS

Szczegółowe informacje można uzyskać pod całodobowymi numerami telefonów:
41 366-48-47 lub 784-531-622

 


Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku

bezpłatne porady prawne odbywać się będą

w każdy wtorek w godzinach 16:30 do 19:30

 

Powiat Kielceki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach realizuje pilotażowy program PFRON
pn.: "Aktywny Samorząd" Moduł I i Moduł II.


Celem głównym programu jest weliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe zasady realizacji programu zawarte są w załaczniku do Uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 4 stycznia 2017 r. Kierunki i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" (do pobrania na stronie internetowej PFRON i na BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach).

Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I:likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczneństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu I upływa w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu II:
- do 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
- do 10 pażdziernika 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

 

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących do dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów. Kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.


Istotnym uprawnieniem, jakie posiadają kombatanci, jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 

za-zyciem

Jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Spełnienie warunku złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka ustalane będzie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego terminów. Zgodnie z art. 57 § 3 § 4 Kpa, terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego np. 5 maja 2016 r. upłynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. upłynie 10 marca 2018 r., itd.

Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) - spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ właściwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 11a, pokój 306

Poniżej do pobrania wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wniosek Za życiem.pdf)Wniosek Za życiem.pdf 181 Kb
 

logo_senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię informacyjną pn. " Bezpieczny i Aktywny Senior".

Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" :

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Poniżej do pobrania materiały informacyjne: